CHỮ KÝ SỐ
CHỮ KÝ SỐ CHỮ KÝ SỐ CHỮ KÝ SỐ

Thay đổi tên một số đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam

Kể từ ngày 20/02/2016, căn cứ Nghị định số 01/2016/NĐ-CP ngày 05/01/2016 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của BHXH Việt Nam, BHXH Việt Nam chính thức thông báo việc thay đổi tên gọi các đơn vị chuyên môn trực thuộc cơ quan BHXH Việt Nam và chức danh công chức lãnh đạo các đơn vị tương ứng, cụ thể như sau:

bhxh việt nam

1. Ban Tài chính - Kế toán đổi tên thành Vụ Tài chính - Kế toán;
2. Ban Hợp tác quốc tế đổi tên thành Vụ Hợp tác quốc tế;
3. Ban Kiểm tra đổi tên thành Vụ Thanh tra - Kiểm tra;
4. Ban Thi đua - Khen thưởng đổi tên thành Vụ Thi đua - Khen thưởng;
5. Ban Kế hoạch và Đầu tư đổi tên thành Vụ Kế hoạch và Đầu tư;
6. Ban Tổ chức cán bộ đổi tên thành Vụ Tổ chức cán bộ;
7. Ban Pháp chế đổi tên thành Vụ Pháp chế;
8. Ban Đầu tư quỹ đổi tên thành Vụ Quản lý đầu tư quỹ;
9. Ban Kiểm toán nội bộ đổi tên thành Vụ Kiểm toán nội bộ;
10. Ban Tuyên truyền đổi tên thành Trung tâm Truyền thông.
Các đơn vị từ điểm 1 đến điểm 9 là 09/15 đơn vị chuyên môn giúp việc Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam; Trung tâm Truyền thông là 01/09 đơn vị sự nghiệp trực thuộc.
Theo đó, chức danh công chức lãnh đạo của các đơn vị nêu trên gồm Thủ trưởng, Phó Thủ trưởng đơn vị cũng thay đổi tương ứng với tên gọi mới của các đơn vị./.

Tuấn Duy (Nguồn : Trang tin điện tử BHXH Việt Nam)

 
CHÚNG TÔI SẼ GỌI LẠI

Bạn có yêu cầu cần hỗ trợ?

Bạn cần tư vấn chữ ký số?

Bản quyền © 2013 THUỘC VỀ CÔNG TY CHỮ KÝ SỐ
GPĐKKD số: 0313132477. Cấp lần 1: 09/02/2015. Thay đổi: 20/05/2015. Nơi cấp: Phòng đăng ký kinh doanh Sở kế hoạch đầu tư TP Hồ Chí Minh
Đã đăng ký với bộ công thương
Mua chữ ký số
X Thiết kế website Thiết kế website

Nhập mã số thuế của bạn để được hỗ trợ